Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

Vítejte v Galerii ART Gallery 11!

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek ART Gallery 11  které se nacházejí na adrese www.art11.eu  a provozují je Andrej Lykov, Narodni obrany 15, Praha 6 — Bubenec, Česká republika, IČO: 69486450.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání ART Gallery 11  , pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce. Naše smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí online generátoru smluvních podmínek a bezplatného generátoru smluvních podmínek .

Následující terminologie se vztahuje na tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny Smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označuje vás, osobu, která se přihlásí na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi tím nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, v souladu s a řídí se platným právem Nizozemska.

Soubory cookie

Využíváme cookies. Vstupem do ART Gallery 11  jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů ART Gallery 11 .

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat podrobnosti o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie k tomu, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily tak lidem návštěvu našich webových stránek. Někteří z našich přidružených/reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, ART Gallery 11  a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál v ART Gallery 11. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat z ART Gallery 11 pro vlastní osobní použití, na které se vztahují omezení stanovená v těchto podmínkách.

Nesmíte:
• Znovu publikujte materiál z galerie ART Gallery 11
• Prodávejte, půjčujte nebo licencujte materiál z galerie ART Gallery 11
• Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z galerie ART Gallery 11 Redistribuujte obsah z Galerie ART Gallery 11 >
• Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy.

Části tohoto webu nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Galerie ART Gallery 11 nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory Galerie ART Gallery 11 , jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese galerie ART Gallery 11  odpovědnost za komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentářů. na tomto webu.

Galerie ART Gallery 11 si vyhrazuje právo monitorovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:
• Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
• Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
• Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který by narušoval soukromí
• Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci podnikání nebo zvyků nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.

Tímto udělujete ART Gallery 11 nevýhradní licenci k použití, reprodukování, úpravě a autorizaci ostatních k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hyperlinking na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:
• Vládní agentury;
• Vyhledávače;
• Zpravodajské organizace;
• Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených společností; a
• Celosystémové akreditované podniky s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí odkazovat na naši webovou stránku.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:
• běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;
• komunitní weby dot.com;
• sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
• online distributoři adresářů;
• internetové portály;
• účetní, právní a poradenské firmy; a
• vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz nebude působit nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci Galerie ART Gallery 11  ; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu na ART Gallery 11  . Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkaz. Počkejte 2–3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou odkazovat na naši webovou stránku následovně:
• Používáním našeho názvu společnosti; nebo
• Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno; nebo
• Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na kterou je odkazováno, to dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazující strany.
• Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno žádné použití loga nebo jiného uměleckého díla galerie ART Gallery 11  .

iFrames

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které se objevují na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevovat žádné odkazy, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení práv třetích stran.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a jejich zásady propojování. Nepřetržitým odkazováním na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Odstranění odkazů z našeho webu

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat nás. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni vám odpovídat nebo vám přímo odpovídat.

Nezaručujeme správnost informací na této webové stránce, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo že materiál na webových stránkách byl aktualizován.

Jak nakupovat

Článek Jak nakupovat je nezbytnou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Přečtěte si jej prosím pozorně, abyste předešli nedorozuměním v procesu nákupu.
 

Zřeknutí se odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti nebude:
• omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění;
• omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
• omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo
• vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.
 
Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu a za porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.